วิธีเปิดบัญชี #ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกี่แบบ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร?

หลักฐานการเปิดบัญชีธนาคาร: เคล็ดลับที่ช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างต่อเนื่อง

หลักฐานการเปิดบัญชีธนาคาร: เคล็ดลับที่ช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างต่อเนื่อง

วิธีเปิดบัญชี #ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกี่แบบ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร?

Keywords searched by users: หลักฐาน การ เปิดบัญชี ธนาคาร เอกสารเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย, เอกสารเปิดบัญชีไทยพาณิชย์, เอกสารเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย, เอกสาร เปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ, เอกสารเปิดบัญชีต่างด้าว, เอกสารเปิดบัญชีออมสิน, เอกสารเปิดบัญชีบริษัท ธนาคารกรุงเทพ, เปิดบัญชีธนาคารไหนดี

หลักฐาน การ เปิดบัญชี ธนาคาร: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี

เมื่อคุณต้องการเปิดบัญชีธนาคาร เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปตามธนาคารและประเภทของบัญชีที่คุณต้องการเปิด ในบทความนี้ เราจะพูดถึงหลักฐานความจำเป็นและขั้นตอนในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารหลายๆ แบรนด์ เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเปิดบัญชีของคุณ

หลักฐานประจำตัวประชาชน

หลักฐานประจำตัวประชาชนเป็นหนึ่งในเอกสารที่สำคัญสำหรับการเปิดบัญชีธนาคารทุกแบรนด์ ซึ่งหลักฐานเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

สำหรับคนไทย:
– บัตรประชาชน หรือ
– บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
– ใบข้าราชการ หรือ
– หนังสือเดินทาง หรือ
– ใบขับขี่

สำหรับต่างชาติ:
– หนังสือเดินทาง หรือ
– ใบขับขี่ หรือ
– ใบสุทธิ หรือ
– บัตรประจำตัวต่างด้าว หรือ
– ใบสูตรของการลงทะเบียนศาสตร์อาจารย์

จำเป็นต้องพร้อมทั้งสำเนาและเอกสารต้นฉบับของหลักฐานประจำตัวประชาชนที่คุณต้องการจะใช้

หลักฐานเอกสารที่ยืนยันที่อยู่

หลักฐานที่ยืนยันที่อยู่เป็นเอกสารอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารแต่ละแบรนด์ เพราะธนาคารต้องมั่นใจได้ว่าคุณอยู่ในที่อยู่ที่แน่นอน

หลักฐานที่ยืนยันที่อยู่ที่น่าเชื่อถือได้อาจมีดังนี้:
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จการชำระเงินสินค้าที่มีชื่อและที่อยู่ของคุณ
– ใบเสร็จรับเงินเงินเดือนหรือรายได้อื่น ๆ ที่มีชื่อและข้อกำหนดของคุณ
– สำเนาภาพถ่ายของบัตรประชาชนที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันของคุณ
– เอกสารล็อคที่ถูกต้องหรือสำเนาคู่มือการใช้งานรายการ services จดทะเบียนในรถยนต์

คุณอาจต้องให้หลักฐานและเอกสารที่ยืนยันที่อยู่เป็นที่ตราบเท่าที่มากที่สุดกับธนาคาร

หลักฐานการสมัครงานหรือรายได้เสริม

หลักฐานการสมัครงา

Categories: อัปเดต 99 หลักฐาน การ เปิดบัญชี ธนาคาร

วิธีเปิดบัญชี #ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกี่แบบ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร?
วิธีเปิดบัญชี #ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกี่แบบ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร?

บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card) สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร และทะเบียนบ้าน (กรณีบิดามารดาต้องการเปิดบัญชีให้บุตร) บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าไม่มีชิป (แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 2 อย่าง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบขับขี่, สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนา Passport)บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานภายในระยะเวลา 1 ปีไม่มีการเคลื่อนไหวในการทำรายการเดินบัญชีและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเดือนละ 20 บาท แนะนำลูกค้านำสมุดบัญชีไปตรวจสอบสถานภาพบัญชีกับทางสาขาที่ลูกค้าสะดวก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวธนาคาร

รายละเอียดและเงื่อนไข
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
 • รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • เอกสาร ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง …
 • เอกสารแสดงตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
ชื่อธนาคาร ชื่อเรียกบัญชีเงินฝาก จำนวนเงินขั้นต่ำ (บาท)
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ 500
เงินฝากประจำ 1,000
เงินฝากปลอดภาษี 1,000 – 25,000
บัญชีออนไลน์ Krungthai Next ไม่มีขั้นต่ำ
16 thg 12, 2019

เปิดบัญชีธนาคารต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เมื่อเปิดบัญชีธนาคารจำเป็นต้องนำพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ซึ่งรวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติจะต้องมีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานเป็นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสถานะของตนเองให้กับธนาคาร

บัญชีไม่เคลื่อนไหวกี่ปีถึงปิด

ระยะเวลา 1 ปีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวหมายถึงจำนวนเวลาที่ผ่านไปโดยไม่มีการทำธุรกรรมการเงินใดๆ ในบัญชี นอกจากนี้ยังมีเงินคงเหลือในบัญชีที่น้อยกว่า 500 บาทด้วย ในกรณีเช่นนี้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีทุกเดือนโดยมีมูลค่า 20 บาท เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่คุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นจากบัญชีที่ไม่ใช้งาน ธนาคารแนะนำให้ลูกค้านำสมุดบัญชีไปยื่นตรวจสอบสถานะบัญชีที่สาขาธนาคารที่สะดวกสบายสำหรับลูกค้า ข่าวสารเกี่ยวกับประกาศของบัญชีกรุณาเข้าเว็บไซต์ธนาคารหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า.

เปิดบัญชีใหม่ต้องใช้เงินกี่บาท

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นเราจะทำการเขียนย่อยของย่อยใหม่และเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป ดังนี้:

เมื่อต้องการเปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารกรุงไทย จะต้องมีจำนวนเงินขั้นต่ำเป็นเงินฝากออมทรัพย์ 500 บาท และเงินฝากประจำ 1,000 บาท หรือเงินฝากปลอดภาษี 1,000 – 25,000 บาท สำหรับบัญชีออนไลน์ Krungthai Next ไม่มีขั้นต่ำเงินฝาก ในข้อกำหนดส่วนต่างๆ จากธนาคารอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคำถามเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องติดต่อธนาคาร เว็บไซต์หรือสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลงดงามสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียด 6 หลักฐาน การ เปิดบัญชี ธนาคาร

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
เปิดบัญชีกรุงไทย ขั้นต่ำกี่บาท บัตรAtmกี่บาท และต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ - Pantip
เปิดบัญชีกรุงไทย ขั้นต่ำกี่บาท บัตรAtmกี่บาท และต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ – Pantip
เปิดบัญชีออนไลน์
เปิดบัญชีออนไลน์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ธนาคารกสิกรไทย
เปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยอายุต่ำกว่า 12 ปี เตรียมเอกสารอะไรบ้าง | K Bank | ธนาคารกสิกรไทย - Youtube
เปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยอายุต่ำกว่า 12 ปี เตรียมเอกสารอะไรบ้าง | K Bank | ธนาคารกสิกรไทย – Youtube
นักเรียน นักศึกษารายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารอิสลาม เพื่อประกอบการจัดทำสัญญากู้ยืม | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
นักเรียน นักศึกษารายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารอิสลาม เพื่อประกอบการจัดทำสัญญากู้ยืม | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ถาม Kbank เกี่ยวกับ การเปิดบัญชี เพื่อ จัดตั้ง บริษัท - Pantip
ถาม Kbank เกี่ยวกับ การเปิดบัญชี เพื่อ จัดตั้ง บริษัท – Pantip
ปิดบัญชีออนไลน์
ปิดบัญชีออนไลน์
เปิดบัญชีกองทุน ทางออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง..ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร
เปิดบัญชีกองทุน ทางออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง..ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร
ธนาคาร​อะไร​เปิดบัญชี​ออนไลน์​ได้บ้างสามารถ​ยืน​ยัน​ตัวที่ไหนได้ล้างสำหรับ​ การเปิดบัญชี​ออนไลน์​ - Youtube
ธนาคาร​อะไร​เปิดบัญชี​ออนไลน์​ได้บ้างสามารถ​ยืน​ยัน​ตัวที่ไหนได้ล้างสำหรับ​ การเปิดบัญชี​ออนไลน์​ – Youtube
มาถึงแคนาดาแล้วต้องทำอะไร ยังไงบ้าง เปิดบัญชีธนาคารในแคนาดา ซื้อซิมยังไง
มาถึงแคนาดาแล้วต้องทำอะไร ยังไงบ้าง เปิดบัญชีธนาคารในแคนาดา ซื้อซิมยังไง
เปิดบัญชีออนไลน์
เปิดบัญชีออนไลน์
ก่อนเปิดบัญชีธุรกิจ Tmb Sme One Bank โปรดตรวจสอบเอกสาร ให้ครบครับ จะเสียเวลาแบบผม - Pantip
ก่อนเปิดบัญชีธุรกิจ Tmb Sme One Bank โปรดตรวจสอบเอกสาร ให้ครบครับ จะเสียเวลาแบบผม – Pantip
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ - ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ – ธนาคารกสิกรไทย
ชาวต่างชาติ เปิดบัญชีธนาคารไทย และ ทำใบขับขี่ในไทย ต้องทำอย่างไร | Gonoguide - Youtube
ชาวต่างชาติ เปิดบัญชีธนาคารไทย และ ทำใบขับขี่ในไทย ต้องทำอย่างไร | Gonoguide – Youtube
เปิดบัญชีออนไลน์ผ่านจุดบริการยืนยันตัวตน สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
เปิดบัญชีออนไลน์ผ่านจุดบริการยืนยันตัวตน สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
ส่องขั้นตอนการเปิดบัญชีกรุงไทย และเอกสารที่ใช้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย - สนใจยืมเงินออนไลน์ผ่านแหล่งเงินด่วนรับสินเชื่อพร้อมบัตรกดเงินสด และมีรีไฟแนนซ์ด้วย
ส่องขั้นตอนการเปิดบัญชีกรุงไทย และเอกสารที่ใช้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย – สนใจยืมเงินออนไลน์ผ่านแหล่งเงินด่วนรับสินเชื่อพร้อมบัตรกดเงินสด และมีรีไฟแนนซ์ด้วย
มีไม่กี่ธนาคารที่อนุญาตให้ใช้คำนำหน้าชื่อว่า ดร. - Pantip
มีไม่กี่ธนาคารที่อนุญาตให้ใช้คำนำหน้าชื่อว่า ดร. – Pantip
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
วิธีเปิดบัญชี #ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกี่แบบ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร? - Youtube
วิธีเปิดบัญชี #ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกี่แบบ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร? – Youtube
ปิดบัญชีธนาคารผู้ตาย ขั้นตอนเยอะไปไหม ธกส - Pantip
ปิดบัญชีธนาคารผู้ตาย ขั้นตอนเยอะไปไหม ธกส – Pantip
เปิดบัญชีออนไลน์ผ่านจุดบริการยืนยันตัวตน สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
เปิดบัญชีออนไลน์ผ่านจุดบริการยืนยันตัวตน สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
Cashury] 💰 บัญชีธนาคาร มีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? 💰 ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับบัญชี เงินฝากในธนาคารกันเป็นอย่างดี เพราะเมื่อเราจะทำธุรกรรมการเงินต่างๆ เช่น ฝาก ถอน โอน ก็มักจะต้องทำผ่านธนาคาร รวมถึงคนส่วนใหญ่มีบัญชีเงิ
Cashury] 💰 บัญชีธนาคาร มีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? 💰 ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับบัญชี เงินฝากในธนาคารกันเป็นอย่างดี เพราะเมื่อเราจะทำธุรกรรมการเงินต่างๆ เช่น ฝาก ถอน โอน ก็มักจะต้องทำผ่านธนาคาร รวมถึงคนส่วนใหญ่มีบัญชีเงิ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ - ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ – ธนาคารกสิกรไทย
ภรรยาเสียชีวิตเปิดบัญชีธนาคาร ธกส ไว้ให้ลูก ไปปิดบัญชีเอกสารเยอะมากแถมต้องให้ อบต เซ็นค้ำประกัน การปิดบัญชี - Pantip
ภรรยาเสียชีวิตเปิดบัญชีธนาคาร ธกส ไว้ให้ลูก ไปปิดบัญชีเอกสารเยอะมากแถมต้องให้ อบต เซ็นค้ำประกัน การปิดบัญชี – Pantip
วิธีเปิดบัญชี #ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกี่แบบ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร? - Youtube
วิธีเปิดบัญชี #ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกี่แบบ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร? – Youtube
วิธีเปิดบัญชี #ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกี่แบบ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร? - Youtube
วิธีเปิดบัญชี #ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกี่แบบ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร? – Youtube
เปิดบัญชี E-Savings
เปิดบัญชี E-Savings
เปิดบัญชีออนไลน์ กสิกร, ออมสิน, กรุงไทย, Scb - ไม่ต้องไปธนาคาร 2565 - ไหนดี
เปิดบัญชีออนไลน์ กสิกร, ออมสิน, กรุงไทย, Scb – ไม่ต้องไปธนาคาร 2565 – ไหนดี
มีไม่กี่ธนาคารที่อนุญาตให้ใช้คำนำหน้าชื่อว่า ดร. - Pantip
มีไม่กี่ธนาคารที่อนุญาตให้ใช้คำนำหน้าชื่อว่า ดร. – Pantip
คู่มือการใช้ Paypal] วิธีเชื่อมโยงบัญชีธนาคาร - Paypal ประเทศไทย
คู่มือการใช้ Paypal] วิธีเชื่อมโยงบัญชีธนาคาร – Paypal ประเทศไทย
ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร : เราจะถูกสรรพากรตรวจสอบบัญชีธนาคารอย่างไร?
ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร : เราจะถูกสรรพากรตรวจสอบบัญชีธนาคารอย่างไร?
ตั้งค่าบัญชีธนาคารในการรับ-จ่ายเงิน (Setting Bank) (F006) - Peak Blog
ตั้งค่าบัญชีธนาคารในการรับ-จ่ายเงิน (Setting Bank) (F006) – Peak Blog
10 ธนาคารเปิดบัญชีออนไลน์บนมือถือ ค่าธรรมเนียมไม่เสีย
10 ธนาคารเปิดบัญชีออนไลน์บนมือถือ ค่าธรรมเนียมไม่เสีย
Rabbit Line Pay ประเภทบุคคลธรรมดากลับมารับสมัครร้านค้าใหม่อีกครั้ง!
Rabbit Line Pay ประเภทบุคคลธรรมดากลับมารับสมัครร้านค้าใหม่อีกครั้ง!

See more here: shoptrethovn.net

Learn more about the topic หลักฐาน การ เปิดบัญชี ธนาคาร.

See more: https://shoptrethovn.net/category/politiek blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *