Checklist! 10 ลักษณะของผู้นำที่ดี | Mission To The Moon EP.1236

ภาวะผู้นํามีกี่แบบขณะที่นําบริหาร?

ภาวะผู้นํามีกี่แบบขณะที่นําบริหาร?

Checklist! 10 ลักษณะของผู้นำที่ดี | Mission To The Moon Ep.1236

Keywords searched by users: ภาวะผู้นํามีกี่แบบ ภาวะผู้นํา มีอะไรบ้าง, องค์ประกอบ ภาวะผู้นํา, ภาวะผู้นํา คือ, ตัวอย่าง ภาวะผู้นํา, ผู้นําแบบเผด็จการ คือ, ภาวะผู้นํา สรุป, ผู้นําแบบประชาธิปไตย คือ, ผู้นําแบบประชาธิปไตย ตัวอย่าง

ภาวะผู้นํามีกี่แบบ: การเข้าใจและการพัฒนาผู้นำ

1. ความเป็นผู้นำตามแบบการทำงาน

ภาวะผู้นำตามแบบการทำงานหมายถึง ภาวะความเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการในองค์กร ผู้นำแบบนี้มักมีความรู้ความสามารถที่พิเศษในสายงานที่ทำอยู่เช่นในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ตนเองเข้าไปประกอบอยู่ ภาวะผู้นำแบบการทำงานมุ่งเน้นการเติบโตทางด้านองค์ความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและสามารถนำทีมงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำแบบนี้มีศักยภาพในการแก้ปัญหาและตัดสินใจให้ถูกต้อง พร้อมทั้งมีความเป็นเสริมสร้างทางสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับทีมงาน

2. ความเป็นผู้นำตามแบบการเข้าสังคม

ความเป็นผู้นำตามแบบการเข้าสังคมหมายถึงภาวะความเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับผู้อื่นในองค์กร ภาวะนี้สามารถสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือจากผู้อื่นได้ ผู้นำแบบการเข้าสังคมมีความสามารถในการสร้างความร่วมมืออย่างดีเพื่อให้สามารถนำทีมงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนด ผู้นำแบบนี้มักมีความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในทีมและสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

3. ความเป็นผู้นำตามแบบความฝัน

ความเป็นผู้นำตามแบบความฝันหมายถึง ภาวะความเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับฝันและวัฒนธรรมในองค์กร ผู้นำแบบความฝันมักมีวิสัยทัศน์สูง และโดยทั่วไปมีความเชื่ออย่างมั่นใจในความศรัทธาของตนเองเพื่อให้สามารถรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้อย่างยอดเยี่ยม ภาวะผู้นำแบบนี้มักมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จที่สูง

4. ความเป็นผู้นำตามแบบประสบการณ์

ความเป็นผู้นำตามแบบประสบการณ์หมายถึงภาวะความเป็นลักษณะที่พัฒนาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ในองค์กร ผู้นำแบบนี้มักมีความชำนาญและความรู้แบบเชิงปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาช่วยแก้ไขสถานการณ์และตัดสินใจในที่สุดออกมาที่ดีที่สุด ภาวะผู้นำแบบนี้มักมีความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมและสัมพันธภาพกับผู้อื่น

5. ความเป็นผู้นำตามแบบการเติบโต

ความเป็นผู้นำตามแบบการเติบโตหมายถึงภาวะความเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการพัฒนาตนเองและการเติบโตในหลาย ๆ ด้าน ผู้นำแบบนี้มักมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถช่วยเหลือในการพัฒนาทีมงานและองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางที่ดีที่สุด

6. ความเป็นผู้นำตามแบบบริบท

ความเป็นผู้นำตามแบบบริบทหมายถึงภาวะความเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและบริบทของผู้นำในองค์กร ผู้นำแบบนี้มักมีความคล่องตัวและสามารถปรับการดำเนินงานและการติดต่อสื่อสารให้เหมาะสมกับบริบทแล

Categories: ยอดนิยม 52 ภาวะผู้นํามีกี่แบบ

Checklist! 10 ลักษณะของผู้นำที่ดี | Mission To The Moon EP.1236
Checklist! 10 ลักษณะของผู้นำที่ดี | Mission To The Moon EP.1236

ลิปปิทท์ (Lippitt) แบ่งประเภทของผู้นํา เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ผู้นําแบบเผด็จการ (The Autocratic Leader) 2. ผู้นําแบบประชาธิปไตย (The Democratic Leader) 3. ผู้นําแบบตามสบายหรือแบบเสรี (The Laissez –faire. Leader) Type of Power.Reddin แบ่งรูปแบบภาวะผู้นำออกเป็น 3 กลุ่ม (มิติ) ประกอบด้วยกลุ่มพื้นฐาน (basic type), กลุ่มที่มีประสิทธิผลของงานน้อยกว่า (less effective type), และกลุ่มที่มีประสิทธิผลของงานดีกว่า (more effective type) โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยรูปแบบผู้นำ 4 รูปแบบตามการให้ความสำคัญกับงาน (task) และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

5 ระดับ ภาวะผู้นำ ที่ทุกคนต้องเรียนรู้
 • Position Level. …
 • Permission Level. …
 • Production Level. …
 • People Development Level. …
 • Personhood Level.
 • ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้นำ (Trait Theories)
 • ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories)
 • ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)
 • ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories)
ผู้นำกับการเป็นผู้บริหาร
 • มีจิตสำนึกในเป้าหมายและใฝ่หาความสำเร็จ (Sense of purpose & direction) …
 • รู้ความต้องการของตนเอง (Self realization) …
 • มีความตื่นตัว (Alertness) …
 • มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) …
 • มีความซื่อสัตย์ (Integrity) …
 • มีความรับผิดชอบ (Responsibility) …
 • มีความเป็นเพื่อน(Friendliness)

ภาวะ ผู้นำ 5 ระดับมี อะไรบ้าง

Paragraph Rewrite (Thai):
ภาวะผู้นำ 5 ระดับมี อะไรบ้าง

ในเรื่องของภาวะผู้นำที่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้น เราจะเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไปให้หลักฐานของข้อความดังกล่าว เช่น เรามาดูว่ามี 5 ระดับภาวะผู้นำที่ผู้คนควรเรียนรู้ตั้งแต่สูงสุดสุดจนถึงต่ำสุด ระดับแรกคือภาวะผู้นำในตำแหน่ง (Position Level) ระดับที่สองคือภาวะผู้นำในระดับการให้สิทธิ์ (Permission Level) ระดับที่สามคือภาวะผู้นำในระดับการผลิต (Production Level) ระดับที่สี่คือภาวะผู้นำในระดับการพัฒนาบุคลากร (People Development Level) และระดับที่ห้าคือภาวะผู้นำในระดับบุคลิกภาพ (Personhood Level) ผู้สืบเนื่องจู่โจมเหตุการณ์นี้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562.

ภาวะความเป็นผู้นํา มีกี่ทฤษฎี

เมื่อพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำมีกี่ทฤษฎี จะมีทฤษฎีต่างๆที่ได้รับความนิยมในเขตวิชาการภาวะความเป็นผู้นำ เช่น ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้นำ (Trait Theories) ซึ่งเน้นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับภาวะผู้นำ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories) ที่เน้นพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออกมา ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories) ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้นำตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories) ที่เน้นการกระตุ้นกำลังใจและเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเติบโตได้ ทั้งหมดนี้เป็นทฤษฎีที่สนับสนุนศึกษาและวิจัยในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำอย่างหลากหลาย

ภาวะผู้นําของผู้บริหาร มีอะไรบ้าง

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารมีจิตสำนึกในเป้าหมายและใฝ่หาความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีความตื่นตัวในการรับรู้ความต้องการของตนเอง เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสุภาพมารยาทในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้นความเป็นเพื่อนเป็นส่วนสำคัญในภาวะผู้นำของผู้บริหาร

ภาวะผู้นำที่เป็นรูปแบบของ William J. Reddin มีกี่ประเภทและมีลักษณะอย่างไร

Reddin แบ่งรูปแบบภาวะผู้นำออกเป็น 3 กลุ่มหรือมิติ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มพื้นฐาน (basic type), กลุ่มที่มีประสิทธิผลของงานน้อยกว่า (less effective type), และกลุ่มที่มีประสิทธิผลของงานดีกว่า (more effective type) แต่ละกลุ่มนี้มีลักษณะที่แตกต่างกัน รายละเอียดของแต่ละกลุ่มนั้นประกอบด้วยรูปแบบผู้นำ 4 รูปแบบที่มีการให้ความสำคัญกับงาน (task) และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อีกทั้งความสำคัญของงานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนี้มีผลต่อประสิทธิผลของผู้นำในการบริหารงาน นักจิตวิทยาสามารถใช้แบบทดสอบนี้เพื่อวัดรูปแบบภาวะผู้นำในองค์กรได้ ข้อมูลเพิ่มเติมถูกสร้างเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2021.

สรุป 11 ภาวะผู้นํามีกี่แบบ

ลักษณะภาวะผู้นำ
ลักษณะภาวะผู้นำ
สรุปให้] สรุปหนังสือ
สรุปให้] สรุปหนังสือ “ภาวะผู้นำ 5 ระดับ” ภาวะผู้นำ 5 ระดับ จากจุดเริ่มต้น สู่ความเป็นผู้นำสมบูรณ์แบบ เขียนโดย John C. Maxwell ผู้เขียนหนังสือขายดีมากกว่า 30 ล้านเล่มทั่วโลก สรุป โดย คุณ Tanapat Khiawkaew
ทักษะผู้นำ ผู้นําที่ดี เก่งคน เก่งงาน มีความก้าวหน้า ในอาชีพนักบริหาร
ทักษะผู้นำ ผู้นําที่ดี เก่งคน เก่งงาน มีความก้าวหน้า ในอาชีพนักบริหาร
ผู้นำในดวงใจ คือผู้นำที่ได้รับการยอมรับและเคารพรักศรัทธาจากลูกน้อง
ผู้นำในดวงใจ คือผู้นำที่ได้รับการยอมรับและเคารพรักศรัทธาจากลูกน้อง
การพัฒนาภาวะผู้นำ
การพัฒนาภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม - Youtube
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม – Youtube
Happily.Ai] จริง ๆ แล้วผู้นำเขาทำอะไรกัน John P. Kotter นักเขียนหนังสือขายดี และศาสตราจารย์ด้าน Leadership, Emeritus ที่ Harvard Business School ได้เขียนอธิบายความแตกต่างของ ภาวะผู้นำ (Leadership) กับ การบริหารจั
Happily.Ai] จริง ๆ แล้วผู้นำเขาทำอะไรกัน John P. Kotter นักเขียนหนังสือขายดี และศาสตราจารย์ด้าน Leadership, Emeritus ที่ Harvard Business School ได้เขียนอธิบายความแตกต่างของ ภาวะผู้นำ (Leadership) กับ การบริหารจั
บทความ - การเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
บทความ – การเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
100 ทฤษฎีภาวะผู้นำ(100 Leadership Theories)
100 ทฤษฎีภาวะผู้นำ(100 Leadership Theories)
ภาวะผู้นำที่ดีคือการสร้างผลลัพธ์ โดยการตัดสินใจ และต้องไม่กลัวความผิดพลาด – Prakal'S Blog: Hr Knowledge Community
ภาวะผู้นำที่ดีคือการสร้างผลลัพธ์ โดยการตัดสินใจ และต้องไม่กลัวความผิดพลาด – Prakal’S Blog: Hr Knowledge Community
ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา:: E-Book หนังสือ โดย ธนกร ณรงค์วานิช
ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา:: E-Book หนังสือ โดย ธนกร ณรงค์วานิช
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมLeadership For Teamwork
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมLeadership For Teamwork
6 คุณสมบัติของหัวหน้ายอดแย่ เป็นผู้นำไม่ได้ - Jobsdb ไทย
6 คุณสมบัติของหัวหน้ายอดแย่ เป็นผู้นำไม่ได้ – Jobsdb ไทย
ภาวะผู้นำของครู - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-27 หน้า | Anyflip
ภาวะผู้นำของครู – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-27 หน้า | Anyflip
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำตอนที่ 1 (วิชาภาวะผู้นำองค์การยุคใหม่) - Youtube
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำตอนที่ 1 (วิชาภาวะผู้นำองค์การยุคใหม่) – Youtube
หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการจัดการแก้ปัญหา (Leadership & Problem Solving) - ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมฟรี สัมมนาฟรี คลิก Thai Training Zone
หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการจัดการแก้ปัญหา (Leadership & Problem Solving) – ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมฟรี สัมมนาฟรี คลิก Thai Training Zone
ผู้นำสายพันธ์ใหม่ ในโลก Vuca - Brightside People
ผู้นำสายพันธ์ใหม่ ในโลก Vuca – Brightside People
ภาวะผู้นำคืออะไร จะสร้างภาวะผู้นำให้นักเรียนได้อย่างไร ? - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
ภาวะผู้นำคืออะไร จะสร้างภาวะผู้นำให้นักเรียนได้อย่างไร ? – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
คอร์สออนไลน์ การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development | Skilllane
คอร์สออนไลน์ การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development | Skilllane
ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ : แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา (Visionary Leadership : Concepts, Theories, And Case Study) (Pdf)
ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ : แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา (Visionary Leadership : Concepts, Theories, And Case Study) (Pdf)
เลือก 'ผู้นำ' อย่างมี 'ภาวะผู้นำ' - The Bangkok Insight
เลือก ‘ผู้นำ’ อย่างมี ‘ภาวะผู้นำ’ – The Bangkok Insight
ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ภาวะผู้นํา ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นำ ทฤษฎีภาวะ ผู้นำเชิงพฤติกรรม
ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ภาวะผู้นํา ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นำ ทฤษฎีภาวะ ผู้นำเชิงพฤติกรรม
ภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ Leadership Of A Modern Supervisor
ภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ Leadership Of A Modern Supervisor
เอ็นเนียแกรม (Enneagram) กับภาวะผู้นำของคนทั้ง 9 ลักษณ์
เอ็นเนียแกรม (Enneagram) กับภาวะผู้นำของคนทั้ง 9 ลักษณ์
สรุปให้] สรุปหนังสือ
สรุปให้] สรุปหนังสือ “ภาวะผู้นำ 5 ระดับ” ภาวะผู้นำ 5 ระดับ จากจุดเริ่มต้น สู่ความเป็นผู้นำสมบูรณ์แบบ เขียนโดย John C. Maxwell ผู้เขียนหนังสือขายดีมากกว่า 30 ล้านเล่มทั่วโลก สรุป โดย คุณ Tanapat Khiawkaew
จากการเมืองสู่การงาน ถอดบทเรียนภาวะผู้นำในสไตล์ “ทิม พิธา” - Careervisa Thailand
จากการเมืองสู่การงาน ถอดบทเรียนภาวะผู้นำในสไตล์ “ทิม พิธา” – Careervisa Thailand
8 รูปแบบของความเป็นผู้นำ คุณเป็นผู้นำแบบไหน – Popticles.Com
8 รูปแบบของความเป็นผู้นำ คุณเป็นผู้นำแบบไหน – Popticles.Com
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership
Creative Leadership : ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ By Dr.Kittkhan (Creative People Original) - Issuu
Creative Leadership : ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ By Dr.Kittkhan (Creative People Original) – Issuu
เอ็นเนียแกรม (Enneagram) กับภาวะผู้นำของคนทั้ง 9 ลักษณ์
เอ็นเนียแกรม (Enneagram) กับภาวะผู้นำของคนทั้ง 9 ลักษณ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดออนไลน์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดออนไลน์
11.การบูรณาการ ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการยุคใหม่ Ppt - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
11.การบูรณาการ ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการยุคใหม่ Ppt – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
ภาวะผู้นำทางการบริหารการพัฒนา - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
ภาวะผู้นำทางการบริหารการพัฒนา – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
ภาวะผู้นำทางวิชาการ | Ppt
ภาวะผู้นำทางวิชาการ | Ppt
Leader Card การ์ดเกมภาวะผู้นำ - Inskru
Leader Card การ์ดเกมภาวะผู้นำ – Inskru
ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร › คอร์ส › หน้าหลัก
ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร › คอร์ส › หน้าหลัก
3D Leadership Model [Reddin] - ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
3D Leadership Model [Reddin] – ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
การสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ในห้องเรียนให้กับนักเรียน ทุกคนได้อย่างไร?? - ครูอาชีพดอทคอม
การสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ในห้องเรียนให้กับนักเรียน ทุกคนได้อย่างไร?? – ครูอาชีพดอทคอม
The Leader As Facilitator - Delighten Group
The Leader As Facilitator – Delighten Group
จะสร้างภาวะผู้นำในยุค Hybrid Working อย่างไร? | 5 Minutes Podcast Ep.1095 - Youtube
จะสร้างภาวะผู้นำในยุค Hybrid Working อย่างไร? | 5 Minutes Podcast Ep.1095 – Youtube
3 Levels Of Leadership Model [James Scouller] - ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
3 Levels Of Leadership Model [James Scouller] – ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
บทความ - ทำไมต้องสร้างภาวะผู้นำ ให้ลูก Gen Now
บทความ – ทำไมต้องสร้างภาวะผู้นำ ให้ลูก Gen Now
โครงการอบรม ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill For Job Improvement รุ่นท - ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมฟรี สัมมนาฟรี คลิก Thai Training Zone
โครงการอบรม ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill For Job Improvement รุ่นท – ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมฟรี สัมมนาฟรี คลิก Thai Training Zone
ทฤษฎีภาวะผู้นำ Kurt Lewin มหาวิทยาลัยไอโอวา - Greedisgoods
ทฤษฎีภาวะผู้นำ Kurt Lewin มหาวิทยาลัยไอโอวา – Greedisgoods
สรุปให้] สรุปหนังสือ
สรุปให้] สรุปหนังสือ “ภาวะผู้นำ 5 ระดับ” ภาวะผู้นำ 5 ระดับ จากจุดเริ่มต้น สู่ความเป็นผู้นำสมบูรณ์แบบ เขียนโดย John C. Maxwell ผู้เขียนหนังสือขายดีมากกว่า 30 ล้านเล่มทั่วโลก สรุป โดย คุณ Tanapat Khiawkaew
ภาวะผู้นำ – Thecoach
ภาวะผู้นำ – Thecoach
แบบประเมินออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี เรื่อง
แบบประเมินออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี เรื่อง “ภาวะผู้นำกับความสำเร็จของสถานศึกษา” จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
เอกสารประกอบการสอนภาวะผู้นำทางการศึกษา - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Anyflip
เอกสารประกอบการสอนภาวะผู้นำทางการศึกษา – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Anyflip
ผู้นำแบบไหนที่เรามองหา : รวม 5 งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
ผู้นำแบบไหนที่เรามองหา : รวม 5 งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
แบบประเมินรับเกียรติบัตร เรื่อง ภาวะผู้นำกับความสำเร็จของสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
แบบประเมินรับเกียรติบัตร เรื่อง ภาวะผู้นำกับความสำเร็จของสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ

See more here: shoptrethovn.net

Learn more about the topic ภาวะผู้นํามีกี่แบบ.

See more: https://shoptrethovn.net/category/politiek blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *